Randvoorwaarden

Werken volgens de ACTion-methodiek vergt meer dan er alleen kennis van te nemen. De invoering en ingebruikname van deze implementatie-methodiek vraagt om faciliterende en borgende voorwaarden. Dat is de reden voor het ontwikkelen van deze toolkit.

Gebleken is dat de meeste professionals die de ACTion-training hebben gevolgd weinig of niets met de methodiek hebben gedaan wanneer er geen duidelijke afspraken lagen, of in de periode dat er geen coaching op het implementatieproces was. Behalve coaching in navolging van training is er nog een aantal andere voorwaarden te noemen, die uit de kwalitatieve monitoring tijdens het project naar voren zijn gekomen, namelijk:

1.     het aanwezig zijn van een kartrekker voor elk verbetertraject. Dit is onontbeerlijk voor een succesvolle implementatie;

2.     het voelen van een intrinsieke motivatie. Dit heeft een groot effect op de betrokkenheid en inzet bij de verbeterprojecten. Deze motivatie komt meestal voort uit de noodzaak die professionals voelen tijdens de perinatale audits. Ook voor een professional is babysterfte vaak aangrijpend en lastig te accepteren. Dit noemen we ook wel urgentiebesef;

3.     het kennen en begrijpen van de methodiek en inzien hoe je die moet toepassen. De denkwijze die het toepassen vergt, is niet altijd vanzelfsprekend voor de professional in de gezondheidszorg, dus training hierin is noodzakelijk;

4.     een juiste samenstelling van de werkgroep per verbeterproject, die de methodiek in gezamenlijkheid toepast. Dit is noodzakelijk om elke discipline te betrekken en zijn deel op zich te kunnen laten nemen. Bovendien ontstaat hierdoor inzicht in en begrip voor elkaars verschillende opvattingen;

5.     het leren lobbyen en anderen motiveren. Tijdens de implementatie van de methodiek moeten we hieraan aandacht besteden om de betrokkenheid en daardoor de succeskans te vergroten;

6.     een projectmatige aanpak van het verbeterproject met een goede planning. Doelstellingen en vergadermomenten, maar ook de verdeling van de voorgenomen activiteiten en de evaluatie worden zo geborgd;

7.     de organisatorische inbedding in de VSV-agenda’s en de perinatale audits.

© 2017 ACTion toolkit