Wat is interprofessionele samenwerking?

Voor deze website lenen we de interpretatie van het College Perinatale Zorg (CPZ). Het CPZ ziet onder andere toe op de implementatie van de Zorgstandaard Perinatale Zorg.

 In de zorgstandaard gebruiken we het begrip interprofessioneel als volgt: 'het interprofessioneel geboortezorgteam is een multidisciplinair samengesteld team van alle zorgverleners die regionaal bij de geboortezorg betrokken zijn. Het interprofessioneel geboortezorgteam is onderdeel van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Het is op regionaal niveau gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoerende beleid met betrekking tot de zorg rond preconceptie, zwangerschap, geboorte en postnatale periode'.

In het spraakgebruik worden de begrippen interdisciplinair en interprofessioneel door elkaar gebruikt. Interprofessionele of interdisciplinaire samenwerking kenmerkt zich door het gemeenschappelijke doel van de betrokken zorgverleners. Hierbij kunnen verschillende professionals dezelfde en verschillende taken hebben. Beide begrippen onderscheiden zich van multidisciplinaire samenwerking. Daarbij gaat het om beroepsgroepen met verschillende rollen en taken èn doelen (verloskundigen bijvoorbeeld streven preventie na terwijl gynaecologen een adequate behandeling beogen). Bij interprofessionele samenwerking is er sprake van een samenhangend netwerk of samenwerkingsverband.

Uit de zorgstandaard:  om de zorgverlening rondom (aanstaande) zwangerschap en geboorte in de toekomst zo goed en zo gecoördineerd mogelijk te laten verlopen, zal sprake moeten zijn van een netwerkbenadering. Dat past beter dan het begrip ‘keten’. Een keten beschrijft een vaste opeenvolging van activiteiten of organisaties, terwijl de term ‘netwerk’ het interactieve karakter van de beoogde zorg weergeeft. Een netwerk geboortezorg is een samenhangend geheel van actoren of organisaties die met steeds wisselende inzet een gezamenlijk doel nastreven, namelijk de realisatie van de best haalbare kwaliteit van geboortezorg vanuit cliëntenperspectief.